Äktenskapsskillnad

Start > Juridiska artiklar > Äktenskapsskillnad

     En äktenskapsskillnad väcker ofta frågor om betänketid, bodelning och bodelningsavtal m.m.

Äktenskapsskillnad eller skilsmässa som det också kallas i mer vardagligt tal innebär en upplösning av makars äktenskap. Äktenskapsskillnader medför alltså att man inte längre anses vara gift enligt lagens bestämmelser och de före detta makarnas förhållanden regleras inte längre av äktenskapsbalken. Innan upplösning av äktenskapet genom dom på äktenskapsskillnaden behöver dock makarna vidta en del åtgärder. Då en skilsmässa ofta är känslomässigt uppslitande och betungande för makarna är det i många fall en god ide för dem att anlita ett gemensamt eller var sitt ombud för att hjälpa dem med juridisk rådgivning för att hjälpa dem att lösa de problem och frågeställningar som uppstår.

Om makar är överens om att skilja sig så upprättar de tillsammans en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad samt skickar in denna till tingsrätten på orten de är bosatta. Om de inte har hemmavarande barn under 16 år kommer domstolen att döma till omedelbar äktenskapsskillnad mellan makarna. Om makarna inte är överens om att skilja sig får den maken som önskar skilja sig skicka in en stämning om äktenskapsskillnad mot den andre maken till tingsrätten. I en stämning yrkar maken att domstolen skall döma till äktenskapsskillnad mellan makarna.

Betänketid löper vid äktenskapsskillnader om makarna inte är överens om att skilja sig eller om makarna har hemmavarande barn under 16 år. Om makarna är överens om att skilja sig kan makarna begära att deras skilsmässa skall föregås av en betänketid även om de inte har hemmavarande barn under 16 år. Betänketiden vid äktenskapsskillnad är sex månader och denna börjar löpa vid makarnas gemensamma ansökan alternativt då stämning kommer den andre maken tillhanda. Viktigt att notera i sammanhanget är att någon av makarna behöver skicka in en så kallad fullföljdsansökan om det blir aktuellt med betänketid vid deras skilsmässa. En fullföljdsansökan är i dessa fall nödvändig för att domstolen skall döma till äktenskapsskillnad.

I samband med upplösning av äktenskap uppkommer regelmässigt komplexa frågor om hur makarnas tillgångar skall fördelas dem emellan genom bodelning. I många fall behöver makarna juridiskt stöd och juridisk rådgivning vid avgörande av dessa frågeställningar samt även hjälp med att fastställa deras överenskommelser i ett bodelningsavtal.

Kontakta oss för juridisk rådgivning vid äktenskapsskillnad.