Varför skriva äktenskapsförord?

Start > Juridiska artiklar > Varför skriva äktenskapsförord? Vad är ett äktenskapsförord? För att förstå varför man kan skriva äktenskapsförord bör man först förstå vad det är. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som innefattar ett skriftligt avtal mellan makar eller mellan blivande makar. I äktenskapsförordet kan makarna avtal om vad som skall i samband med en eventuell framtida bodelning mellan makarna. Om makar inte skriver ett äktenskapsförord så sker…

Servitut

Start > Juridiska artiklar > Servitut Vad är ett servitut? Rättsinstitutet servitut, som bland annat har stor betydelse inom jord- och skogsbruk, men även för åtskilliga fritidsfastigheter regleras huvudsakligen i Jordabalkens fjortonde kapitel. Genom ett servitut kan en så kallad härskande fastighet använda nyttigheter på en tjänande fastighet, exempelvis rätten att ta vatten från en brunn. Hur uppkommer ett servitut? Servitut kan upprättas genom ett vanligt civilrättsligt avtal mellan två…

Skuldsanering

Vad är skuldsanering? Skuldsaneringsinstitutet infördes i svensk rätt i dess nuvarande form genom en lag av 1994. Det har sedan dess skett ett flertal ändringar och tillägg, som huvudsakligen inneburit att kraven för beviljande av skuldsanering sänkts, i varje fall något. En skuldsanering innebär att i stort sett samtliga skulder som finns på dagen för beslutet faller bort, i allmänhet krävs dock att gäldenären under en tid av fem år…