Bodelning av fastighet

Start > Juridiska artiklar > Bodelning av fastighet

Bodelning av fastigheter kan bli aktuell vid skilsmässa mellan makar om fastigheten inte utgör enskild egendom. Ofta blir det aktuellt efter genomförd bodelning av fastighet att ena maken ensam övertar äganderätten till hela fastigheten. Vid ett sådant övertagande av fastighet skall förstås den make som ensam äger fastigheten efter bodelningen kompensera den andra maken för dennes andel.

Värdering och kapitalvinstskatt

Ofta uppkommer frågor kring värdering av fastighet i samband med bodelningar av fastigheter. Makarna kan ha svårt att komma överens kring fastighetens marknadsvärde då de av naturliga anledningar kan ha motstående intressen.

Vid bodelning av fastighet uppstår ingen kapitalvinstskatt för den make som överlåter sin andel av fastigheten utan kapitalvinstskatten betalas av den make som ensam kommer att äga fastigheten när denna så småningom säljes. I samband med bodelning av fastighet tar man dock hänsyn till denna latenta kapitalvinstskatt i samband med fastighetens värdering.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om bodelning av fastighet, om du behöver ett juridiskt ombud i samband med bodelning eller för att få hjälp att skriva bodelningsavtal.