Bodelning under äktenskap

Start > Juridiska artiklar > Bodelning under äktenskap

Makar kan genomföra bodelning under bestående äktenskap och alltså inte enbart vid skilsmässa eller då ena maken avlider. En bodelning under äktenskap kräver att makarna är överens om att genomföra denna till skillnad från vad som gäller i samband med bodelning mellan makar vid skilsmässa eller dödsfall.

Bodelningar under äktenskap kan användas som ett verktyg i de fall makar önskar klargöra äganderättsförhållanden till viss egendom eller alternativt som ett verktyg för att förändra äganderättsförhållandena till viss egendom. Bodelningen kan alltså i det sistnämnda fallet genomföras som ett alternativ till gåva mellan makar, för att jämna ut egendomsförhållandena mellan makarna eller för att ena maken vill bedriva verksamhet och vill försöka skydda den andre maken från eventuella framtida anspråk på egendom från dennes borgenärer.

För att kunna genomföra bodelningen krävs att makarna upprättar en anmälan om bodelning under bestående äktenskap och skickar in denna till Skatteverket. Anmälan registreras därefter av Skatteverket och först därefter kan makarna genomföra sin bodelning. När makarna har genomfört sin bodelning kan de även registrera sitt bodelningsavtal hos Skatteverket.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om bodelning under äktenskap.