Boutredning och arvskifte

Start > Om Juristfirman > Juridiska artiklar > Boutredning och arvskifte

När någon avlider sker en boutredning som så småningom övergår i ett arvskifte. Syftet med boutredningen och det efterföljande arvskiftet är att den avlidnes kvarlåtenskap skall fastställas och skiftas ut till eventuella arvtagare. Många frågor av varierande svårighetsgrad uppstår ofta i samband med boutredningar och vad som gäller avseende förvaltningen av en avliden persons tillgångar och skulder och kanske ännu mer så i samband med avgörandet av vem som skall ärva och vad dessa personer skall ärva.

Vid en boutredning försöker dödsbodelägarna utreda omfattningar av avlidna personers tillgångar och skulder. Om den avlidne var gift utreds även efterlevande makes tillgångar och skulder. Man undersöker också huruvida den avlidne efterlämnade ett testamente eller inte. De samlade tillgångarna och skulderna upptas därefter i en bouppteckning som utgör ett underlag för ett senare arvskifte.

När boutredningen är klar och bouppteckningen har registrerats så genomförs ett arvskifte. Begreppet arvskifte kan avse både själva fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap till dödsbodelägarna och även avse själva den skriftliga handling som upprättas där dödsbodelägarna skriftligt accepterar den överenskomna fördelningen av kvarlåtenskapen.

Kontakta oss för juridisk rådgivning kring boutredningar och arvskiften.