Skuldsanering

Vad är skuldsanering? Skuldsaneringsinstitutet infördes i svensk rätt i dess nuvarande form genom en lag av 1994. Det har sedan dess skett ett flertal ändringar och tillägg, som huvudsakligen inneburit att kraven för beviljande av skuldsanering sänkts, i varje fall något. En skuldsanering innebär att i stort sett samtliga skulder som finns på dagen för beslutet faller bort, i allmänhet krävs dock att gäldenären under en tid av fem år…

Konkurs och konkursansökan

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Konkurs och konkursansökan Vad innebär en konkurs? Genom konkurs tas en gäldenärs samtliga tillgångar i anspråk för att täcka dennes skulder. Ändamålet med konkursinstitutet och konkursansökningar är främst att se till att ingen borgenär gynnas framför andra när tillgångarna inte räcker till betalning av samtliga fordringar. Juridiska och fysiska personer Den stora majoriteten av konkursansökningar och konkurser omfattar juridiska personer, främst aktiebolag.…

Tvist om faktura

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Tvist om faktura En tvist om faktura kan ha varierande bakgrunder. Exempelvis kan tvisten ha sin grund i en dispyt med en hantverkare eller ett annat tjänsteföretag. I grund och botten handlar det om att en person anser att en faktura på något sätt är felaktig. Kanske anser man att fakturabeloppet är för högt, kanske anser man att man inte erhållit leverans…