Formkrav testamente

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Formkrav testamente

För den som vill upprätta ett testamente finns det vissa formkrav att ha i åtanke. Formkraven för testamenten måste uppfyllas för att testamentet skall vara juridiskt giltigt och de gäller alla typer av testamenten såsom inbördes testamente och testamente av ensamstående.

Den som skriver testamentet (även kallad testator) måste vara 18 år gammal, testamentet skall vara skriftligt, egenhändigt undertecknat av testator samt testators namnteckning måste vara bevittnad av två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena måste ha fyllt 15 år och får inte vara för nära släkt med testator och får inte heller vara någon som får arv genom testamentet eller nära släkting till denne. Vittnena måste inte veta innehållet i testamentet som de skall bevittna men de måste veta att det är ett testators namnteckning på ett testamente som de bevittnar.

Det är alltid klokt att anlita en jurist vid upprättande av ett testamente för att säkerställa att testamentet uppfyller de formkrav som ställs och därmed blir juridiskt giltigt och att testamentet om det innehåller villkor, att villkoren kan uppfyllas.