Hyrestvist

Start > Juridiska artiklar > Hyrestvist

Hyrestvister mellan hyresgäster och hyresvärdar är relativt vanliga. I en hyrestvist kan parterna tvista om en rad frågor inom hyresjuridiken. Hyrestvister kan exempelvis avse meningsskiljaktigheter angående giltighet eller tolkning av ett hyresavtal för lokal eller bostad, en uppsägning eller betalning av hyra. Nedan återfinns information om vilka forum där parterna kan få sina meningsskiljaktigheter prövade samt hur kostnaderna fördelas för de tvistande parterna.

Hyresnämnden

I allmänhet avgörs en hyrestvist av Hyresnämnden, som består av juristdomare och företrädare för hyresvärdars och hyresgästers intressen. Flera, men inte alla, Hyresnämndens avgöranden kan överklagas till en särskild avdelning av Svea Hovrätt. Därefter finns ingen ytterligare möjlighet att överklaga ett ärende och det finns inga fler forum att överklaga till. Exempel på ärenden som kan överklagas till Svea Hovrätt är mål där en hyresvärd kräver ersättning av en hyresgäst för att denne minskat lägenhetens bruksvärde. Hyresnämnden avgör främst hyrestvister rörande pågående hyresavtal, deras innehåll och varaktighet.

Tingsrätten med överinstanser

Ett stort antal frågor rörande hyra avgörs också inom ramen för en hyrestvist i tingsrätt. Det kan exempelvis gälla tvister som uppkommer till följd av att en hyresvärd vill kräva ersättning för att en lägenhet eller lokal varit bristfälligt flyttstädad, ersättning till följd av onormalt slitage och även tvister om s.k. förverkande, dvs. ett yrkande om att hyresgästen vid särskilt allvarliga avtalsbrott (exempelvis störningar) ska avflytta omedelbart och i allmänhet betala skadestånd för den återstående uppsägningstiden.

Rättegångskostnader

Hyresnämnden och Svea Hovrätt

I hyresnämnden bär varje part sina egna kostnader vid en hyrestvist. Det finns i allmänhet inte möjlighet för privatpersoner att få ersättning för ombudskostnader ur hemförsäkringen. Vad gäller de mål som kan överklagas till (den särskilda avdelningen av) Svea Hovrätt finns dock möjlighet för den vinnande parten att kräva ersättning för rättegångskostnader och att erhålla rättsskydd ur hemförsäkringen.

Tingsrätten med överinstanser

Om tvisten ska avgöras av tingsrätt som forum gäller de vanliga reglerna om rättegångskostnader. Den vinnande parten har enligt rättegångsbalken 18:1 att ersätta motparten för rättegångskostnader. Kostnaderna ska vara skäliga, men någon mer ingående prövning av skäligheten görs sällan. Undantag finns för s.k. småmål, dvs. där omtvistat belopp är mindre än ett halvt basbelopp. I sådana fall bär varje part i (stort sett) sina egna kostnader.

Kontakta oss om du är i behov av juridisk rådgivning inom hyresjuridik eller om  du behöver ett juridiskt ombud i hyrestvist.