Skräddarsydda juridiska tjänster inom vardagsjuridik.

De juridiska tjänster som tillhandahålles av Juristfirman Hallbeck Juridik AB består av juridisk rådgivning, upprättande av juridiska dokument samt att verka som juridiskt ombud i både tvistemål och förvaltningsmål. Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden. Juristfirmans tjänster har över tid blivit skräddarsydda utifrån klienternas unika behov och målsättningar och har en tydlig prägel av praktisk problemlösning inom vardagsjuridik. Klienternas efterfrågan har bestämt de rättsområden inom vilka vi är verksamma vilket i sin tur har medfört att juristfirman har utvecklat god kompetens inom dess verksamhetsområden för att kunna möta klienternas behov.


Relaterande information:

Juridiska tjänster för privatpersoner och företag

Juristfirmans klienter består av både privatpersoner och företagare och juristfirman åtar sig framförallt uppdrag och utför juridiska tjänster för klienter bosatta i Stockholm och närliggande kommuner. De klienter som är bosatta i övriga delar av landet kan dock i många fall åtnjuta firmans tjänster genom besök på plats alternativt på distans om ärendet så tillåter. Inom ramen för juristfirmans distanslösningar kan vi hantera de flesta typer av ärenden via e-post, telefon och brev utan svårigheter eller hinder för att fler och fler människor skall kunna åtnjuta våra tjänster oavsett geografisk hemvist.

Rättshjälp och rättsskydd förmedlas för vissa juridiska tjänster

Vid utförandet av våra juridiska tjänster undersöker vi alltid om klienten är berättigad till ersättning via rättshjälp alternativt rättsskydd. Om klienten är berättigad till någon av dessa ersättningsformer täcks en del av dennes kostnader vilket medför att klienten betalar en mindre kostnad ur egen ficka för tjänstens utförande.

> Kontakta oss om juridiska tjänster