Du är här: Juridiska tjänster > Juridiska dokument > Äktenskapsförord

     Genom att skriva äktenskapsförord fastställs omfattning av enskild egendom och giftorättsgods vilket underlättar vid eventuell framtida bodelning mellan makar.

ÄKTENSKAPSFÖRORD är ett avtal mellan makar som de kan skriva både innan de ingår äktenskap och under bestående äktenskap. Äktenskapsförordet medför att makar i detta kan bestämma att modifiera statusen på deras respektive egendom från att vara så kallat giftorättsgods till att bli enskild egendom i den omfattning de själva önskar. Egendomens status får nämligen betydelse vid en eventuell framtida bodelning om någon av makarna avlider eller vid skilsmässa mellan makarna.

Anledningarna till att makar väljer att skriva förord varierar, ofta vill ena eller båda makarna hålla undanta viss egendom från en eventuell framtida bodelning. Det kan exempelvis handla om en fastighet, bostadsrätt. I vissa fall kan det vara aktier i ett företag som ena maken vill undanta från en framtida bodelning. Andra anledningar kan exempelvis vara att undanta en gåva eller ett arv från en framtida bodelning i de fall då gåvan eller arvet inte redan genom gåvobrev eller testamente är förenat med ett villkor om att det skall vara mottagande makens enskilda egendom.


Olika typer av äktenskapsförord:

  • Äktenskapsförord med viss egendom enskild
  • Äktenskapsförord med all egendom enskild
  • Äktenskapsförord med endast ena  makens egendom enskild

Fler juridiska dokument:


Att skriva förord kan vara komplicerat. Det har vid stickprovsundersökningar visat sig att en stor del av äktenskapsförorden som finns registrerade inte skulle gälla enligt parternas avsikter om det verkligen skulle behöva tillämpas. Ibland kan det dessutom finnas internationellt privaträttsliga frågor som behöver beaktas. Ett tydligt formulerat och väl genomtänkt äktenskapsförord kan med andra ord skapa god trygghet för framtida eventualiteter samt skapar även klarhet i makarnas förmögenhetsförhållanden.

Äktenskapsförord och enskild egendom

Makar kan genom äktenskapsförord avtala att viss egendom ska vara enskild egendom eller att all egendom skall vara enskild egendom, antingen för den ena maken eller för båda makarna. Enskild egendom blir inte föremål för värdemässig hälftendelning vid bodelning mellan makar. Huvudregeln är annars att makarnas respektive egendom är så kallat giftorättsgods och omfattas därigenom av ett anspråk på värdemässig hälftendelning. Det är viktigt att man avtalar detaljerat i äktenskapsförordet om hur man ska förfara med avkastning och surrogat för enskild egendom och andra aspekter för att undvika eventuella framtida konflikter vid eventuell bodelning.

Surrogat och avkastning

I ett äktenskapsförord är det viktigt att makarna bestämmer vad som skall gälla avseende surrogat för enskild egendom och avkastning av enskild egendom. Surrogat för enskild egendom är sådan egendom som träder i stället för enskild egendom. Exempel på surrogat är om ena maken använder pengar som utgör enskild egendom till att köpa en fastighet. Som huvudregel gäller att surrogat för enskild egendom även denna är enskild. När det gäller avkastning av enskild egendom som exempelvis ränteintäkter, hyresintäkter av fastighet och andra former av avkastning gäller att denna egendom blir giftorättsgods. Dock kan makarna i sitt äktenskapsförord förordna att även avkastning skall vara enskild egendom.

Registrering och ändring av äktenskapsförord

Makar skall skicka in sitt äktenskapsförord till Skatteverket för registrering. När förordet blivit registrerat är det giltigt mellan makarna. Om makarna skickar in sitt äktenskapsförord till Skatteverket senast en månad efter deras vigsel kommer det gälla från och med vigseln. Skickar de in förordet senare så gäller det fr.o.m. det datum det registreras av Skatteverket. Om makar redan har ett äktenskapsförord och önskar ändra dess innehåll skall de skriva ett nytt äktenskapsförord. Makarna skall dessutom förordna i det nya äktenskapsförordet att de upphäver det gamla samt därefter ånyo skicka in förordet för registrering hos Skatteverket.

> Kontakta oss om äktenskapsförord