Du är här: Juridiska tjänster > Juridiska dokument > Bodelningsavtal

     Ett bodelningsavtal (bodelningshandling) mellan makar eller sambor innehåller makars och sambors överenskommelser i samband med bodelning.

BODELNINGSAVTAL ELLER BODELNINGSHANDLING som det också ibland benämns är ett skriftligt avtal som upprättas mellan äkta makar eller sambor bland annat i samband med bodelning vid skilsmässa, bodelning under äktenskap eller vid bodelning p.g.a. samboseparation.

Bodelningsavtalen innehåller en skriftlig redogörelse för hur makarna och samborna värdemässigt har fördelat deras respektive tillgångar. Att skriva  bodelningshandlingen förutsätter att parterna är överens om hur deras bodelning skall ske, vilka tillgångar som skall ingå, hur dessa skall värderas och hur de skall fördelas.


Vi skriver olika typer av bodelningsavtal:

  • Bodelningsavtal skilsmässa
  • Bodelningsavtal under äktenskap
  • Bodelningsavtal sambor
  • Bodelningsavtal dödsfall

Fler juridiska dokument:


Om makar eller sambor inte är överens om hur deras bodelning skall genomföras eller om hur bodelningsavtalet skall se ut kan de anlita var sitt ombud som på makarnas vägnar försöker få dem att komma överens. Som alternativ till att anlita var sitt juridiska ombud kan var och en av makarna även välja att skicka en ansökan till tingsrätten om att domstolen skall utse en bodelningsförrättare. Efter domstolen har utsett en bodelningsförrättare så kommer denna person att först försöka få makarna respektive samborna att komma överens om deras bodelning alternativt, om parterna inte kommer överens, tvångsvis genomföra bodelningen mellan makarna eller samborna och även upprätta deras bodelningsavtal.

Formkrav för bodelningshandlingar

Det finns inga direkta regler över hur ett bodelningsavtal mellan makar eller sambor skall vara formulerat förutom att det skall vara skriftligt och underskrivet av parterna. Innehållet i ett bodelningsavtal skall vara klart och tydligt, innehålla information om vilken egendom som omfattas, tillgångarnas värden, hur tillgångarna fördelats samt även information om eventuellt övertagande av fastighet och annan egendom. Ett tydligt bodelningsavtal minskar risken för framtida konflikter mellan makar eller sambor. Bodelningsavtalet utgör i sig en bekräftelse på att deras bodelning är avslutad och att de därmed inte har några ytterligare framtida anspråk gentemot varandra.

Bodelningsavtal används för att överföra äganderätt

Ett korrekt utformat bodelningsavtal är viktigt också av den anledningen att detta ligger till grund för att kunna föra över äganderätt till egendom mellan makarna eller samborna. Ett exempel på bodelningshandlingens betydelse i samband med överföring av äganderätt är att denna ligger till grund för ansökan om ny lagfart vid inskrivningsmyndigheten vid förvärv av fastighet genom bodelning.

Registrering av bodelningsavtal

Om makar genomför en bodelning och skriver ett bodelningsavtal vid skilsmässa så behöver makarna inte registrera bodelningsavtalet vid Skatteverket. En registrering av bodelningshandlingar är i detta fall frivilligt. Däremot gäller att om makarna vill skriva bodelningsavtal under bestående äktenskap så skall dock själva bodelningen anmälas till Skatteverket innan makarna genomför denna. Sambor saknar möjlighet att registrera bodelningsavtal vid tingsrätten.

> Kontakta oss om bodelningsavtal