Du är här: Juridiska tjänster > Juridiska dokument > Gåvobrev

     Låt en jurist skriva ditt gåvobrev (gåvohandling) för fastighet, bostadsrätt, aktier och andra typer av gåvor.

GÅVOBREV ELLER GÅVOHANDLING som det ibland kallas är ett krav vid vissa typer av gåvor men dock inte alla. Vid de flesta gåvor behöver man inte skriva gåvobrev utan gåvan kan i vanliga fall ske helt formlöst. Gåvan fullbordas i dessa fall genom att gåvoobjektet överlämnas mellan givare och mottagare samt att givaren har en gåvoavsikt. Innan gåvan har överförts mellan givare till mottagaren kan givaren alltså ta tillbaka ett löfte om att ge en gåva. Ett löfte om gåva kan dock bli giltig i undantagsfall om löftet givits vid ett så kallat högtidligt tillfälle samt då det funnits vittnen till löftet. Avsaknad av skriftligt gåvobrev vid gåva är sannolikt vanligast vid gåvor av mindre värden.


Vi skriver olika typer av gåvobrev:

  • Gåvobrev makar
  • Gåvobrev fastighet
  • Gåvobrev bostadsrätt
  • Gåvobrev lös egendom

Fler juridiska dokument:


Gåvobrev fastighet och bostadsrätt

Vid gåva av hel eller del av fastighet (fast egendom) och bostadsrätt eller när man vill att särskilda villkor skall gälla för gåvan skall man skriva en gåvohandling. När det gäller gåva av hel fastighet eller del av fastighet finns för registrering hos lantmäteriet ett krav på att skriva ett gåvobrev för fastighet för att mottagaren skall kunna söka lagfart. Gåvobreven utgör i dessa fall ett underlag för att söka ny lagfart och för inskrivningen av förvärvet av fastigheten hos lantmäteriet.

I samband med gåva av bostadsrätt ställs särskilda krav på gåvobreven enligt bostadsrättslagen. Dessutom skall mottagaren vid gåva av bostadsrätt ansöka om inträde i bostadsrättsföreningen för att gåvan skall bli giltig. Om mottagaren inte beviljas inträde i bostadsrättsföreningen blir inte gåvan av bostadsrätten giltig.

Gåvobrev vid gåva mellan makar

Förutom för vad som gäller vid gåva av fastighet eller bostadsrätt gäller dessutom vid gåva mellan makar att det är en fördel att skriva gåvobrev och inge gåvobrevet till Skatteverket för kungörelse och registrering. Detta kan ha betydelse vid den ena makens insolvens genom att en registring av gåvan ger mottagande maken skydd mot givarmakens borgenärer.

Formkrav

Det finns egentligen inte en mängd formkrav som skall uppfyllas när man upprättar gåvobrev. Det finns dock några få krav som måste uppfyllas för att  gåvan skall bli giltig och olika gåvobrev brukar dessutom av tradition se ut på liknande sätt. Gåvobrev innehåller ofta uppgifter om givaren och mottagaren, en beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaring, eventuella villkor, underskrifter av både givaren och mottagaren samt uppgift om ort och datum då gåvobrevet undertecknades. Gåvobrev för fastighet eller gåvobrev för tomträtt skall dessutom bevittnas av två personer samt innehålla fastighetsbeteckning. Gåvobrev för bostadsrätt skall förstås innehålla en uppgift om vilken lägenhet som gåvan avser.

Villkor i gåvobrev
Enskild egendom

Ett vanligt förekommande villkor i gåvobrev är att egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom vilket medför att gåvan inte kommer ingå i eventuell framtida bodelning mellan mottagaren och mottagarens make eller maka. Utan villkor om enskild egendom kommer gåvan utgöra giftorättsgods och därmed kommer den ingå i bodelning.

Förskott på arv

Vid gåva till bröstarvinge gäller att det som en bröstarvinge erhåller i form av gåva skall avräknas från framtida arv från givaren. I en gåvohandling kan man uppta villkor att gåvan inte skall utgöra förskott på arv vilket i sin tur innebär att ingen avräkning av gåvans värde kommer ske på bröstarvingens framtida arv.

> Kontakta oss om gåvobrev