Du är här: Juridiska tjänster > Juridiska dokument > Samboavtal

     Genom att skriva samboavtal kan sambor helt eller delvis avtala bort sambolagen vid bodelning mellan sambor.

SAMBOAVTAL är ett avtal mellan sambor eller blivande sambor där de avtalar bort sambolagen vilket medför ett avsteg från de bodelningsregler som annars gäller enligt sambolagen. Det är viktigt i sammanhanget att nämna att det är frivilligt för samborna att skriva ett samboavtal. D.v.s. ett avtal mellan sambor bygger på avtalsfrihet som många andra juridiska dokument och om endast den ena sambon vill skriva avtal så kan alltså inte denne sambo tvinga den andre sambon att ingå samboavtalet. Ett samboavtal skall vara skriftligt samt undertecknat av båda samborna. Efter undertecknande erhåller samborna var sitt exemplar.

Genom samboavtalen kan de samboende avtala om huruvida bodelningsreglerna i sambolagen skall gälla helt eller delvis i samband med eventuell framtida bodelning. Om samborna önskar kan de ordna bevittning av några personer som närvarar vid undertecknandet av deras samboavtal och som även själva undertecknar detta. Bevittning är dock inget krav som ställs i Sambolagen men kan vara bra ur bevissynpunkt.


Fler juridiska dokument:


Samboavtal och bodelning

Genom sambolagen blir bostad och bohag som sambor förvärvar för gemensam användning så kallad samboegendom och ska bli föremål för bodelning om en av samborna begär detta i samband med samboseparation eller om någon av samborna avlider. Sambolagens regler om bodelning går dock att avtala bort genom att skriva samboavtal på ungefär samma sätt som makar i äktenskap kan upprätta ett äktenskapsförord.

Ett avtal mellan sambor påverkar bodelning. Fördelningen av samboegendom skall ske genom bodelning oavsett vem som har betalt egendomen vilket medför att utfallet av en bodelning i viss mån kan bli orättvis. Genom att skriva samboavtal kan samborna avtala bort reglerna i sambolagen om bodelning och istället bestämma själva hur deras tillgångar skall fördelas när deras samborelation upplöses.

Trots samboavtalet kan dock en av samborna under vissa förutsättningar göra anspråk på en bostad som utgör samboegendom trots att sambon inte är ägare till denna bostad eller endast äger bostaden delvis. I dessa fall så har dock den andra sambon rätt att få ersättning för dess bostadens värde, d.v.s. den sambo som bor kvar har endast en lösenrätt och måste kompensera den andre sambon för dennes andel av bostaden.

> Kontakta oss om samboavtal