Du är här: Juridiska tjänster > Juridiska dokument >Testamente

     Att skriva testamente kan vara viktigt för sambor och för den som vill modifiera arvsrätten för särkullbarn.

Testamente är ett juridiskt dokument som innehåller ett skriftligt uttryck för en persons sista vilja avseende fördelningen av dennes kvarlåtenskap. Genom testamentet kan en person delvis anpassa och bestämma hur hans eller hennes egendom ska fördelas efter dennes frånfälle. I andra fall d.v.s. om inget testamente upprättas gäller ärvdabalkens regler om arvsrätt och fördelning av kvarlåtenskapen. Möjligheten att fördela egendom genom upprättande av testamente är dock inte obegränsad; den inskränks bland annat genom bröstarvinges och särkullbarns rätt till laglott.


Vi skriver olika typer av testamenten:

  • Testamente för ensamstående
  • Inbördes testamente sambor
  • Inbördes testamente makar

Fler juridiska dokument:


Testamenten kan behöva modifieras och uppdateras över tid. Eftersom livet, familjekonstellationer och levnadsomständigheter förändras är det klokt att med jämna mellanrum undersöka om ett testamente verkligen reflekterar innehavarens önskemål. Saker kan förändras vilket medför att detta kanske behöver modifieras och uppdateras för att vara aktuellt.

Makar med särkullbarn och sambor

Makar med särkullbarn och sambor skriver ofta så kallade inbördes testamente där de var för sig förordnar att de skall ärva varandra. Speciellt mellan makar med särkullbarn och mellan sambor är inbördes testamenten vanliga även om vilka personer som helst egentligen kan använda testamentestypen. Makar kan genom inbördes testamente modifiera särkullbarns arvsrätt och sambor kan se till att de ärver varandra vilket sambor inte gör enligt lag. Sambor har nämligen inte enligt lag någon arvsrätt enligt lag efter varandra i motsats till vad som gäller för äkta makar.

Villkor

Testamentera enskild egendom

Testamenten kan innehålla en rad villkor. Bland annat kan man förordna att viss egendom skall tillfalla någon såsom enskild egendom. Att testamentera enskild egendomen medför att egendomen inte kan ingå i en eventuell bodelning mellan mottagaren och dennes make om äktenskapet skulle upphöra.

Testamentera med fri förfoganderätt

Ett annat vanligt förekommande villkor är att mottagaren skall erhålla egendomen med så kallad fri förfoganderätt vilket medför att mottagaren får fritt använda egendomen men inte testamentera bort den.

Testamentera äganderätt eller nyttjanderätt

Ett ytterligare villkor som ibland förekommer är att en viss person skall erhålla äganderätten till viss egendom medan någon annan erhåller en nyttjanderätt till egendomen.

När det gäller villkor är det dock viktigt att vara medveten om att vissa arvsregler inte går att förändra genom att skriva testamente. Exempelvis har barn alltid rätt att få sin laglott vilket motsvarar halva deras arvslott samt att man inte kan testamentera bort giftorätt för en eventuell make.

Formkrav och ogiltighet

Ett testamente ska normalt sett upprättas skriftligen och bevittnas av två personer som är samtidigt närvarande. När ett testamente ska verkställas kan det klandras om någon ogiltighetsgrund skulle föreligga, t.ex. att det kränker rätten till laglott eller att arvlåtaren, i samband med att testamentet upprättades eller undertecknades, befann sig under inflytande av en psykisk störning. En ogiltighetsgrund som också förekommer i praktiken är att vittnena inte varit samtidigt närvarande. Formkraven är alltså normalt sett ganska stränga. Något krav på att bevaka testamente vid domstol eller att registrera testamenten finns däremot inte längre.

Ändring och förvaring av testamente

Ett testamente är en personlig handling och ett ensidigt förordnande och man bestämmer därmed själv om man överhuvudtaget skall ha ett testamente eller inte och vad det skall innehålla med hänsyn tagen till formkraven. Detta medför att man kan ändra sitt testamente genom att helt enkelt skriva ett nytt sådant. Det är alltid det sist upprättade testamentet som gäller.

Förvaring av testamente är en en privat angelägenhet och kan därför ordnas på flera olika sätt. Dokumentet kan exempelvis förvaras i hemmet, bankfack eller hos den jurist eller advokat som upprättat detsamma. Ofta är det en god ide att förvaring av testamente sker i ett bankfack samt att samtidigt informera nära anhöriga om vart det är förvarat så att det snabbt kan återfinnas om det skulle bli aktuellt.

> Kontakta oss om testamente