Lagfart

Start > Juridiska artiklar > Lagfart

Vad är en lagfart?

En lagfart är en registrering hos inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet) av ett förvärv av fast egendom. Det finns flera sätt på vilket fast egendom kan förvärvas. Det kan exempelvis ske genom köp, gåva, bodelning och arvskifte. I samband med dessa förvärv upprättas skriftliga handlingar som benämns fångeshandlingar som sedan ligger till grund för lagfartsansökningar och därefter nya lagfarter. Vid köp upprättas köpebrev, vid gåva upprättas gåvobrev, vid bodelning skrivs bodelningsavtal och i samband med arvskifte upprättas en arvskifteshandling. Handlingarna måste vara juridiskt korrekta för att ny lagfart skall beviljas.

Ansöka om lagfart

Den som förvärvar fast egendom skall ansöka om lagfart hos inskrivningsmyndigheten inom tre månader från det att den handling som ligger till grund för förvärvet upprättades. Att söka lagfart är även förenat med vissa kostnader såsom expeditionsavgift och så kallad stämpelskatt som skall betalas av den sökande.

Kontakta våra jurister för hjälp att ansöka om lagfart samt för att få juridisk rådgivning i samband med förvärv av fast egendom.