Möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut

Start > Juridiska artiklar > Möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut

Förvaltningsbeslut är beslut som fattas av förvaltningsmyndigheter i samband med myndigheternas myndighetsutövning. Myndigheter som exempelvis Jordbruksverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket eller Skatteverket är exempel på förvaltningsmyndigheter. Även beslut som fattats av kommuners socialförvaltning utgör förvaltningsbeslut.

Vilka beslut kan överklagas?

Naturligtvis är många enskilda ofta missnöjda med förvaltningsbeslut. Möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut har länge varit ett problem i svensk förvaltningsrätt; men det har skett en betydande förändring och förbättring genom att Europa-konventionen år 1995 blivit svensk lag. Sverige har i och för sig genom internationella åtaganden varit bunden av den betydligt längre än så, men dess ställning har dock varit svag och svävande. Genom ett antal rättsfall under 90-talet, av vilka många rörde möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut om återkrav av jordbruksstöd, ett ganska typiskt förvaltningsbeslut, har dock rättsläget klarnat. Av dessa domslut kan utläsas att i stort sett alla förvaltningsbeslut av förvaltningsmyndigheter kan överklagas till förvaltningsdomstol (tidigare länsrätt) och därefter till Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Prövningstillstånd

Här finns dock betydande inskränkningar avseende prövning av beslut i högre instans genom ett krav på prövningstillstånd. Tidigare har det i och för sig funnits ganska långtgående möjligheter att få till stånd en prövning av regeringen i sista instans, vilket nog får anses ha utgjort en svensk egenhet. Den s.a.s. europeiska huvudfåran har varit att förvaltningsbeslut ska prövas genom ett domstolsförfarande. Till grund för detta har väl också legat den i och för sig rimliga tanken att myndigheterna och den exekutiva makten själva bättre känner till de frågor som ska prövas än vad domstolarna någonsin kan komma att göra. Deras prövning kommer att bli mycket formell utan någon förstående för sakens speciella drag. Möjligen skulle man kunna hävda att den exekutiva makten i Sverige, i varje fall i detta speciella avseende, varit påfallande stark i jämförelse med andra europeiska länder.

Vilka beslut kan inte överklagas?

Rättsläget får numera anses vara att det krävs ett uttryckligt undantag i lag för att ett förvaltningsbeslut inte ska kunna överklagas till förvaltningsdomstol. Det är också tveksamt om sådana undantag verkligen skulle stå sig inför de ganska långtgående åtaganden Sverige har gjort genom anslutningen till Europakonventionen.  Ett intressant exempel på ett sådant undantag är indragning av doktoranders resurser, vilken endast kan prövas av en särskild nämnd. Då denna prövning dock är relativt formell, även om den givetvis har vissa kvalitativa inslag då den måste utvärdera vad doktoranden verkligen åstadkommit, kan det ifrågasättas om förfarandet verkligen uppfyller Sveriges åtaganden enligt Europa-konventionen.

Kontakta oss angående förvaltningsrätt

Kontakta oss om du behöver juridisk rådgivning inom förvaltningsrätt eller om du behöver ett juridiskt ombud i ett förvaltningsmål.

> Kontakta oss

Relaterande information:

> Förvaltningsrätt
> Juridiskt ombud