Du är här: Rättsområden > Arvsrätt > Arvskifte och arvskifteshandling

     Vi tillhandahåller juridisk rådgivning vid arvskiften samt skriver arvskifteshandlingar.

Begreppet arvskifte kan avse två saker. Dels kan det avse själva fördelningen av ett arv efter en avliden person dels kan det avse en arvskifteshandling som upprättas i samband med arvskiftet. Arvskifteshandlingen innehåller information om arvtagare, testamentstagare och hur arvet har fördelats i praktiken. Arvskiften får inte genomföras innan en bouppteckning har genomförts och de skulder som belastar dödsboet har betalats. Dessutom skall en bodelning genomföras innan arvskifte utförs om den avlidne efterlämnar en efterlevande make eller om den avlidne efterlämnar en sambo som begär bodelning.

Förordnande av skiftesman vid arvskifte

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur ett arvskifte skall genomföras och hur arvskifteshandlingen skall utformas kan de ansöka hos tingsrätten om att tingsrätten skall förordna en så kallad skiftesman. Skiftesmannen försöker få dödsbodelägarna att komma överens och enas men om detta inte skulle fungera kan skiftesmannen tvångsvis genomföra ett skiftet och skriva en arvskifteshandling som delges dödsbodelägarna. Om dödsbodelägarna godkänner arvskiftet blir det gällande. Om någon av dödsbodelägare skulle vara missnöjd finns det en möjlighet att klandra arvskiften genom att väcka talan mot de andra dödsbodelägarna inom fyra veckor från det att arvskifteshandlingen har delgivits dödsbodelägarna.

> Kontakta oss för juridisk rådgivning om arvskifte och hjälp med att upprätta arvskifteshandling