Du är här: Rättsområden > Arvsrätt > Bouppteckning

När någon avlider skall en bouppteckning genomföras alternativt en dödsboanmälan ske om dödsboet tillgångar är små. Det finns regler som styr hur båda förfarandena skall genomföras. En bouppteckning är en genomgång av en avliden persons dödsbo och en bouppteckningshandling innehåller en förteckning av den avlidnes tillgångar och skulder samt en förteckning över eventuell efterlevande makes eller makas tillgångar och skulder. En bouppteckningshandling utgör ett underlag för kommande arvskifte där den faktiska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvtagarna. I många fall är det en god ide att anlita en jurist för att genomföra bouppteckningen och upprätta bouppteckningshandlingen då korrekthet är viktigt och får betydelse för det efterföljande arvskiftet.

Efter bouppteckningen upprättas en bouppteckningshandling

När bouppteckningen är genomförd skall en bouppteckningshandling upprättas. Enligt de regler som gäller bouppteckningar skall bouppteckningshandlingen undertecknas av bouppgivaren (den som bäst känner till dödsboet, oftast efterlevande make eller sambo) samt även undertecknas av två förrättningsmän. Förrättningsmännen som utses av dödsbodelägarna är två oberoende personer som skall intyga att all information i bouppteckningen blivit korrekt nedtecknat. I stort sett vem som helst kan vara förrättningsman men undantag av efterarvingar och dödsbodelägare samt ombud för efterarvinge eller dödsbodelägare. Ofta anlitas jurister för att fungera som förrättningsmän.

Det finns vissa regler för bouppteckningar som är viktiga att iakttaga. Bland annat skall bouppteckningar genomföras inom 3 månader efter dödsfall. Om man inte hinner genomföra bouppteckningen inom 3 månader kan man dock ansöka om anstånd hos Skatteverket vilket medför att, om det beviljas, att man kan lämna in bouppteckningen vid ett senare tillfälle. Efter att en bouppteckning har upprättats skall den skickas in till Skatteverket för registrering.

Dödsboanmälan

Om det saknas tillgångar i ett dödsbo för att täcka begravningskostnader kan dödsboet vända sig till det lokala socialkontoret som sedan prövar om en dödsboanmälan kan genomföras. Om en dödsboanmälan kan genomföras ersätter denna en bouppteckning.

> Kontakta oss för juridisk rådgivning och hjälp med bouppteckning