Du är här: Rättsområden > Familjerätt > Bodelning > Bodelning makar

    Juridisk rådgivning om bodelning mellan makar under bestående äktenskap och vid skilsmässa samt hjälp att skriva bodelningsavtal.

En bodelning mellan makar skall ske då ett äktenskapet upphör, antingen genom skilsmässa eller genom att ena maken avlider. Vid en bodelning mellan makar skall makarnas respektive giftorättsgods värdemässigt hälftendelas dem emellan efter avdrag för respektive makes skulder. All makarnas respektive egendom utgör så kallat giftorättsgods om egendomen inte genom äktenskapsförord, villkor vid gåva eller genom testamente har fått status som enskild egendom. Enskild egendom blir inte föremål för värdemässig hälftendelning i samband med bodelningar vid skilsmässa eller dödsfall.

Bodelning makar under äktenskap

Makar kan som tidigare nämnt, förutom att genomföra bodelning vid skilsmässa, även genomföra en bodelning under bestående äktenskap. Att genomföra bodelning under äktenskap kräver att båda makarna är överens om bodelning skall ske samt att de är överens om hur deras tillgångar skall fördelas. Den ena maken kan alltså inte under äktenskap tvinga fram en bodelning under äktenskap till skillnad från vad som gäller för bodelning vid skilsmässa.

Bodelningsavtal makar

Makar avslutar sina ekonomiska förhållanden och sin bodelning genom att skriva ett bodelningsavtal där de skriftligen fördelar tillgångarna dem emellan. Bodelningsavtalet mellan makarna medför även att de inte längre kan ställa framtida krav på varandra avseende den genomförda bodelningen.

Kontakta oss vid behov av juridisk rådgivning angående bodelning vid skilsmässor eller under bestående äktenskap eller om du behöver ett juridiskt ombud.