Du är här: Rättsområden > Familjerätt > Samboseparation

    Juridisk rådgivning vid samboseparation om bodelning samt hjälp att skriva bodelningsavtal mellan sambor.

Inom familjerätt återfinns rättsregler och principer kring vad som gäller då sambor dels önskar ingå samboförhållande med varandra och dels vad som gäller när de önskar gå skilda vägar  genom samboseparation. Speciellt vid samboseparation brukar regelmässigt många juridiska frågor uppstå. Hur avslutas ett samboförhållande och hur skall egendom fördelas genom bodelning mellan sambor, bör man skriva bodelningsavtal? Då en separation nästintill alltid är känslomässigt betungande kan det vara en god ide att anlita en jurist för att hantera de frågeställningar som uppkommer. Genom att anlita en jurist så kan samborna istället fokusera på att skapa goda förutsättningar att gå vidare i livet och också slippa att själva hantera juridiken kring sin separation.

När upphör ett samboförhållande?

Ett samboförhållande upphör genom samboseparation om samborna flyttar isär, om någon av samborna skulle ingå äktenskap eller om någon av samborna avlider. Samboförhållandet anses också upphöra om någon av samborna skulle väcka talan om att få överta en sambobostad, talan om att få bo kvar i sambobostaden (s.k. kvarsittningsrätt) eller om någon av samborna ansöker om att domstolen skall förordna en så kallad bodelningsförrättare med uppgift att i första hand få samborna att komma överens om sin sambobodelning och i andra hand tvångsvis genomför bodelningen och skriva bodelningsavtal  mellan samborna.

Sambobodelning

När ett samboförhållande upphör genom samboseparation eller genom att ena sambon avlider skall en sambobodelning genomföras om någon av samborna begär detta. Möjligheten att framställa krav på bodelning bortfaller efter ett år vilket medför att kravet måste framställas inom denna tidsperiod. Vid ena sambons dödsfall skall krav på bodelning framställas senast vid bouppteckningen. Vid bodelningen mellan samborna skall deras samboegendom ingå och värdemässigt hälftendelas mellan samborna enligt huvudregeln. Egendom som den ena sambon erhållit genom arv, testamente eller genom gåva med villkor att egendomen skall vara enskild egendom ingår inte i bodelningen. Samborna fastställer slutligen sina överenskommelser med anledning av deras bodelning i ett skriftligt bodelningsavtal mellan sambor. Till skillnad från vad som gäller för makar kan sambor inte registrera sitt bodelningsavtal vid tingsrätten. Efter avslutad bodelning behåller samborna var sitt original av bodelningsavtalet.

Behöver du en jurist för hjälp med samboseparation? Kontakta oss för juridisk rådgivning angående samboseparation eller om du behöver ett juridiskt ombud.