Du är här: Rättsområden > Familjerätt > Skilsmässa

    Juridisk rådgivning för makar om skilsmässa samt hjälp att skriva bodelningsavtal vid skilsmässor.

Inom familjerätt återfinns rättsregler och principer kring vad som gäller då makar dels önskar ingå äktenskap med varandra och dels vad som gäller när de önskar gå skilda vägar genom skilsmässa eller äktenskapsskillnad som det också benämns. Skilsmässor är nuförtiden mycket vanliga.

Regelmässigt så brukar många frågor uppstå. Hur ansöker man om skilsmässan?, när anses ett äktenskap vara avslutat och hur skall egendom fördelas genom bodelning mellan makar?, hur skriver man ett bodelningsavtal mellan makar? o.s.v. I förlängningen, i de fall makarna har svårigheter att själva komma överens kan var och en av makarna även behöva anlita var sitt ombud för att de skall få juridisk hjälp. I allmänhet löser dock de flesta makar sin skilsmässa på egen hand och i samförstånd.

Gemensam ansökan eller stämning

För att upplösa ett äktenskap i de fall där makarna är överens om att skiljas skall de upprätta en gemensam ansökan om skilsmässa och skicka in denna till tingsrätten där de är bosatta. I de fall där makarna inte är överens om att skilja sig skall den maken som önskar skilja sig skicka in en ansökan om stämning angående skilsmässa till tingsrätten där makarna är bosatta.

Betänketid

Om inte någon av makarna bor tillsammans med egna barn kommer tingsrätten att snarast döma till äktenskapsskillnad efter ansökan. Om det finns barn under 16 år eller om någon av makarna inte vill skiljas så löper en betänketid på 6 månader innan domstolen dömer till skilsmässa. Makar kan även frivilligt välja att betänketid skall löpa även om de är överens om skilsmässa och inte har hemmavarande barn under 16 år.

Dom på skilsmässa

Äktenskapet är avslutat först när tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad. Antingen dömer tingsrätten till skilsmässa efter betänketiden har löpt ut eller snarast beroende på makarnas familjesituation och egna önskemål. Trots att makarna uppfyller förutsättningarna för att betänketid skall löpa kommer domstolen döma till skilsmässa snarast om makarna sedan mer än två års tid levt separat.

Bodelning vid skilsmässa och bodelningsavtal

Äktenskapet avslutas i de flesta fall med en bodelning, där makarnas tillgångar fördelas dem emellan. Bodelning vid skilsmässor skall fastställas i ett skriftligt bodelningsavtal som båda makarna skall skriva under. Bodelningsavtalet kan sedan registreras vid Skatteverket. Om makarna inte är överens om att göra en bodelning vid sin skilsmässa eller om de inte är överens om vilka tillgångar som skall ingå och hur de skall fördelas kan de var och en ansöka om bodelningsförrättare.

Behöver du en jurist i samband med skilsmässa? Kontakta våra jurister för juridisk rådgivning eller om du behöver ett juridiskt ombud. Vi kan hjälpa både dig som bor i Stockholm eller i övriga delar av landet via distanslösningar.