Du är här: Rättsområden > Fordringsrätt

     Juridisk rådgivning inom fordringsrätt och juridiskt ombud i fordringstvist.

Fordringsrätt är det rättsområde som innehåller bestämmelser och regler om fordringar och skulder. Inom fordringsrätten kan ett krav uppstå på flera olika sätt. Exempelvis kan ett krav på prestation, t.ex. att erlägga en betalning eller vidta någon åtgärd uppkomma genom avtal, genom avtalsbrott eller genom myndighetsbeslut. Det är inte ovanligt att fordringsrättsliga krav i vissa fall leder till tvister mellan parterna exempelvis p.g.a. olika uppfattningar om vad som skall presteras, när och på vilket sätt. Det fordringsrättsliga reglerna hjälper parterna att lösa deras fordringstvist och styr deras rättigheter och skyldigheter.

Fordringstvist

Juristfirmans kunskap och erfarenhet av fordringsrätt, fordringsrättens principer och regler är god vilket ger en fördel i samband med lösning av tvistiga fordringar i domstol och i andra sammanhang. Det är viktigt i sammanhanget att tänka på att, om en fordringstvist avgörs i domstol inom ramen för ett tvistemål, kan ombudskostnaderna i allmänhet till stor del betalas av klientens hem- eller företagsförsäkring vilket medför i sådana fall att klienten endast betalar en del av kostnaderna.

Centrala begrepp inom fordringsrätt

Fordringsrätten innehåller flera centrala begrepp varav begreppen fordran och skuld är särskilt viktiga. Fordran betyder helt enkelt krav och skuld är ett begrepp som beskriver motsatsen d.v.s. det som skall presteras. Om exempelvis ett person har ett krav på betalning (fordran)  av en annan person så kallas den person som har kravet för borgenär och den som skall betala (skuld) för gäldenär.

Preskription av fordringsrättsligt krav

Ett fordringsrättsligt krav kan preskriberas, d.v.s. de kan upphöra vilket medför att kravet inte längre kan göras gällande av fordringsägaren. Inom fordringsrätt är huvudregeln att en fordran kan preskriberas inom tio år om inte ett preskriptionsavbrott sker dessförinnan. Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis ske om fordringsägaren skickar skriftligt krav eller en påminnelse om fordran till gäldenären eller om gäldenären betalar en del av fordringen.

Oavsett om du är fordringsägare eller gäldenär kan du kontakta oss för juridisk rådgivning inom fordringsrätt. Dina rättigheter och skyldigheter i fordringsförhållandet bör klargöras för att du skall veta hur du kan och lämpligen bör agera. Om du behöver ett juridiskt ombud vid fordringstvist är du likaså välkommen att kontakta oss.

Behöver du en jurist inom fordringsrätt? Kontakta oss om du behöver juridisk rådgivning eller ett juridiskt ombud.