Du är här: Rättsområden > Migrationsrätt

”Behöver du en jurist med kunskap inom migrationsrätt eller ett offentligt biträde i ditt migrationsrättsliga ärende?”

Vad är migrationsrätt?

Migrationsrätt eller utlänningsrätt som det också benämns är det rättsområde som behandlar frågor som berör utlänningars vistelse i Sverige. Vanliga juridiska ärenden inom utlänningsrätten berör exempelvis frågor om uppehållstillstånd, arbetstillstånd samt ansökan om asyl och medborgarskap. Inom migrationsrätt ingår även rättsfrågor om anhöriginvandring till Sverige.

Offentligt biträde i migrationsrättsligt ärende

Många ärenden inom migrationsrätt berättigar till ett så kallat offentligt biträde. Ett offentligt biträde förordnas av Migrationsverket i de fall då en person är i behov av juridiskt stöd och hjälp avseende dennes migrationsrättsliga ärende. Det finns möjlighet att själv framställa önskemål om vilken jurist eller advokat man vill skall vara offentligt biträde. Kostnaderna för biträdet betalas inte av den hjälpbehövande själv utan betalas av Migrationsverket.

Om Migrationsverkets beslut

Den centrala lagen inom migrationsrätten är Utlänningslagen och det är Migrationsverket som är den myndighet som handlägger migrationsrättsliga ärenden och beslutar i migrationsrättsliga frågor. Om den enskilde är missnöjd med ett beslut av Migrationsverket kan denne överklaga beslutet till Migrationsdomstolen vars beslut i sin tur kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. Eventuella avslag från Migrationsverket angående uppehållstillstånd, asyl, medborgarskap, arbetstillstånd eller andra ärenden inom utlänningsrätt bör överklagas skyndsamt då tidsfristen för överklagande är kort.

Migrationsrätten är ett rättsområde vars regler får en direkt påverkan på de människor som berörs därav vilket medför att juridiska ärenden inom migrationsrätt alltid skall behandlas med yttersta omsorg och noggrannhet av de ombud som hanterar denna typ av ärenden.

Mer om migrationsrätten:

> Uppehållstillstånd
> Medborgarskap
> Arbetstillstånd
> Asyl och asylansökan

Kontakta våra jurister för juridisk rådgivning inom migrationsrätt eller om du behöver ett juridiskt ombud i ett migrationsrättsligt ärende.