Remiss angående ny lag mot penningtvätt

Start > Juridiska artiklar > Remiss om ny lag om penningtvätt

I en remiss föreslås en ny lag mot penningtvätt som sannolikt kommer att träda i kraft den 1 juli 2014. Detta innebär att de nu spridda författningarna beträffande penningtvätt kommer att samlas i en lag.

Lagen kommer också att innebära att det straffbara området utvidgas. Det kommer bland annat, om lagen antas, att bli straffbart att tvätta vinster från egen och inte endast från andras brottslighet. Åklagarens bevisbörda kommer också att lättas i så måtto att det kommer att räcka att bevisa att medel som tvättats härrör från brottslig verksamhet i allmänhet och inte som nu från ett bestämt brott. Lagen innebär till stor del att Sverige införlivar en del internationella åtaganden i svensk rätt, vilket torde vara en anledning till att remissinstanserna inte haft mycket att erinra mot flera av dess stadganden.

> Läs andra artiklar om juridik