Samboavtal och äktenskapsförord

Start > Juridiska artiklar > Samboavtal och äktenskapsförord

Samboavtal och äktenskapsförord är två juridiska dokumenttyper som kan användas av proaktiva och förutseende sambor respektive makar som planeringsverktyg för att förenkla eventuell framtida separation och klargöra äganderättsförhållandena mellan parterna. Samboavtal och äktenskapsförord utgör i grund och botten två olika typer av avtal som kan skrivas av blivande sambor eller de som redan är sambor respektive av blivande makar eller av makar under bestående äktenskap. Även om samboavtal och äktenskapsförord är två olika dokument så får de dok liknande verkningar i samband med upphörande av äktenskap och samboseparation på så sätt att de påverkar bodelning. Båda dokumenten bygger på avtalsfrihet och utgör en frivillig överenskommelse, dvs. man kan inte tvinga sin partner att skriva varken samboavtal eller äktenskapsförord.

Både samboavtal och äktenskapsförord minskar risken för konflikter vid en framtida bodelning till följd av skilsmässa eller samboseparation. Ett tydligt utformat samboavtal eller ett äktenskapsförord underlättar nämligen en eventuell framtida bodelning mellan parterna då dokumenten klargör hur sambornas respektive makarnas egendomsförhållanden ser ut och därtill bestämmer hur och i vilken omfattning som bodelning skall ske mellan parterna och vilken egendom som skall ingå.

I ett samboavtal kan samborna helt eller delvis avtala bort Sambolagens regler om bodelning mellan dem utifrån deras personliga önskemål och behov vilket får betydelse vid en eventuell framtida bodelning mellan samborna. Makar kan på motsvarande sätt genom äktenskapsförord bestämma om deras respektive tillgångar skall utgöra enskild egendom vilket enligt äktenskapsbalken innebär att egendomen inte ingår i en eventuell framtida bodelning mellan makarna.

Kontakta oss för juridisk rådgivning och hjälp med att skriva samboavtal och äktenskapsförord.