Sambors arvsrätt

Start > Juridiska artiklar > Sambors arvsrätt

Sambors arvsrätt är en omdiskuterad fråga och det är en vanligt förekommande missförstånd att sambor har arvsrätt efter varandra. Egentligen är det något felaktigt att tala om sambors arvsrätt eftersom det inte finns någon automatisk arvsrätt för sambor. Detta missförstånd tenderar att kunna skapa problem som visar sig först i samband med dödsfall i ett samboförhållande. Sambor har dock ingen arvsrätt efter varandra till skillnad från vad som gäller för makar. Bland annat när det gäller arvsrätt har lagstiftaren nämligen avsett att om sambor önskar samma juridiska rättigheter som makar så får samborna gifta sig. Samborna är således överlämnade till att skapa en alternativ form av arvsrätt genom att skriva testamente.

Inbördes testamente mellan sambor

Om sambor önskar ärva varandra kan de dock skapa en rätt att ta del av en avliden sambos kvarlåtenskap genom att skriva testamente. En vanligt förekommande testamentstyp mellan sambor är ett så kallat inbördes testamente mellan sambor. I det inbördes testamentet förordnar de båda samborna att respektive sambo skall erhålla kvarlåtenskap av den andre vid händelse av sambos frånfälle.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om sambors arvsrätt.