Servitut

Start > Juridiska artiklar > Servitut

Vad är ett servitut?

Rättsinstitutet servitut, som bland annat har stor betydelse inom jord- och skogsbruk, men även för åtskilliga fritidsfastigheter regleras huvudsakligen i Jordabalkens fjortonde kapitel. Genom ett servitut kan en så kallad härskande fastighet använda nyttigheter på en tjänande fastighet, exempelvis rätten att ta vatten från en brunn.

Hur uppkommer ett servitut?

Servitut kan upprättas genom ett vanligt civilrättsligt avtal mellan två fastighetsägare, men då servitutsrätten tillhör fastigheten som sådan och inte ägaren kan servitutsrätten i sådana fall gå förlorad om den tjänande fastigheten säljs till en förvärvare som inte känner till eller inte rimligen kan förväntas ha känt till servitutsrätten. Detta kan undvikas genom att servitutet inskrivs vid Lantmäteriet. Det finns inga egentliga formkrav, men vissa grundläggande upplysningar om vilka fastigheter som omfattas och innehållet i servitutsrätten måste finnas med. I vissa fall kan Lantmäteriet också inrätta s.k. officialservitut, exempelvis vid klyvning av fastighet. Sådana har en mycket stark ställning och skrivs in i fastighetsregistret. Avtalsservitut har också, om de registreras, en relativt stark rättslig ställning, men kan upphävas om ägaren till den härskande fastigheten missbrukar servitutsrätten.

Kontakta våra jurister för juridisk rådgivning kring servitut.

> Kontakt