Skuldsanering

Vad är skuldsanering? Skuldsaneringsinstitutet infördes i svensk rätt i dess nuvarande form genom en lag av 1994. Det har sedan dess skett ett flertal ändringar och tillägg, som huvudsakligen inneburit att kraven för beviljande av skuldsanering sänkts, i varje fall något. En skuldsanering innebär att i stort sett samtliga skulder som finns på dagen för beslutet faller bort, i allmänhet krävs dock att gäldenären under en tid av fem år…