Tvist med arbetsgivare?

Start > Juridiska artiklar > Tvist med arbetsgivare?

Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare är tyvärr relativt vanligt förekommande inom arbetsrätten. I många fall har arbetstagaren respektive arbetsgivaren olika syn kring olika frågor runt en anställning vilket, om det vill sig illa, mynnar ut i en arbetstvist mellan parterna. Exempelvis kan parterna i en arbetstvist vara oense om huruvida ett anställningsavtal föreligger eller inte eller om huruvida en anställning har avslutats på ett korrekt sätt med iakttagande av uppsägningsreglerna eller inte. Arbetstagaren kanske anser att denne inte fått ut den lön som arbetstagaren tycker denne har rätt till. En annat exempel på tvist är exempelvis olika syn på vilken anställningstyp som är aktuell, handlar det om en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning? En tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare kan röra en mängd juridiska frågeställningar av olika dignitet som ofta kan lösas genom förhandlingar mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Kan parterna inte nå en lösning på egen hand eller med hjälp av ombud finns det också möjlighet att få saken prövad i domstol.

Juridiskt ombud i arbetstvist

I arbetstvister är det ofta lämpligt att arbetstagaren anlitar ett juridiskt ombud som är specialiserad på juridisk rådgivning och tvistlösning inom arbetsrätt. Det kan nämligen i vissa fall vara svårt att som arbetstagare på egen hand ta tillvara sina juridiska rättigheter i samband med en arbetstvist då arbetsrätten är ett relativt komplicerat rättsområde.

Kontakta oss för juridisk rådgivning eller om du behöver ett juridiskt ombud i samband med tvist med arbetsgivare.