Tvist med hantverkare

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Tvist med hantverkare

Tvister med hantverkare är relativt vanligt förekommande och är inte alldeles lätta att lösa utan ett juridiskt ombud. En tvist med hantverkare kan exempelvis handla om att man som kund tycker att hantverkaren gjort fel, att hantverkaren inte har levererat det som överenskommits eller att hantverkaren har tagit betalt för tjänster eller material som denne inte levererat. När det gäller tjänster som utförs av hantverkare så omfattas dessa av konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen ställer krav på det utförda arbetes kvalitet och om arbetet inte utförts fackmannamässigt så reglerar lagen vad som gäller vid eventuella fel på tjänsten och vilka möjligheter som kunden har att reklamera, hålla inne betalning och att vidta andra åtgärder.

Oavsett vad själva tvistefrågan handlar om i det konkreta fallet i en tvist med hantverkare är det ofta en god ide att anlita ett juridiskt ombud som är specialiserad på tvistemål för att kunna öka sina chanser att uppnå en lösning på tvisten. Tvister kan ofta lösas genom förhandlingar med hantverkaren i privat regi alternativt som en sista utväg kan talan väckas mot hantverkaren inom ramen för ett tvistemål vid tingsrätten.