Varför gör man en bodelning?

Start > Juridiska artiklar > Varför gör man en bodelning?

Anledningen till varför man gör en bodelning är att det krävs enligt lag. En bodelning skall genomföras när ett äktenskap upphör genom skilsmässa eller om någon av makarna avlider eller då ett samboförhållande upphör och någon av samborna begär en bodelning. En bodelning mellan makar kan också genomföras som en så kallad bodelning under äktenskap om makarna är överens. En bodelning under äktenskap är  frivillig till skillnad från vad som gäller avseende de övriga typerna av bodelning.

Det är också viktigt att göra en bodelning av den anledningen att en genomförd bodelning avslutar makarnas eller sambornas ekonomiska förhållande och och medför även att makarna eller samborna inte kan ställa ekonomiska anspråk på varandra i framtiden. Makarnas respektive sambornas överenskommelser i samband med bodelning fastställs i ett skriftligt avtal dem emellan, ett så kallat bodelningsavtal.

Skilsmässa utan bodelning

Makars tillgångar delas vid bodelning upp i enskild egendom och giftorättsgods. Om makarnas vid bodelning p.g.a. skilsmässa endast har enskild egendom och ingen av makarna gör anspråk på övertagande av bostad eller bohag behöver ingen bodelning genomföras.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om bodelning och för hjälp med att skriva bodelningsavtal.