Varför skriva äktenskapsförord?

Start > Juridiska artiklar > Varför skriva äktenskapsförord?

Vad är ett äktenskapsförord?

För att förstå varför man kan skriva äktenskapsförord bör man först förstå vad det är. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som innefattar ett skriftligt avtal mellan makar eller mellan blivande makar. I äktenskapsförordet kan makarna avtal om vad som skall i samband med en eventuell framtida bodelning mellan makarna. Om makar inte skriver ett äktenskapsförord så sker bodelningen i enlighet med de regler som föreskrivs i äktenskapsbalken.

Varför skriva äktenskapsförord?

Anledningen till varför många makar väljer att skriva äktenskapsförord är för att påverka utgången av en framtida bodelning om makarna skulle skilja sig. I äktenskapsförordet kan makarna bestämma att viss eller all egendom tillhörande den ena eller båda makarna skall vara så kallad enskild egendom. Som huvudregel vid bodelning gäller annars att alla makarnas respektive egendom utgör så kallat giftorättsgods. Det spelar härvidlag ingen roll vem som betalat egendomen eller står som ägare. Giftorättsgods är precis som termen antyder föremål för giftorätt vilket medför att vardera maken har anspråk på en värdemässig hälftendelning av den andre makens giftorättsgods i samband med bodelning. Genom att i äktenskapsförord bestämma att viss egendom skall vara enskild egendom så kommer denna egendom inte att ingå i en eventuell framtida bodelning mellan makarna. Den maken som har enskild egendom får behålla denna egendom utan att värdemässigt dela denna med den andra maken.

Förutom att skriva äktenskapsförord där viss specifik egendom omvandlas till enskild egendom så kan makarna även bestämma att egendom som tillfaller den ena eller båda makarna på vissa sätt skall vara respektive makes enskilda egendom. Makarna kan också ändra tillbaka egendom från att vara enskild egendom till att bli giftorättsgods igen genom att skriva ett nytt äktenskapsförord.

Kontakta våra jurister för svar på dina frågor kring äktenskapsförord samt för att få hjälp med att upprätta äktenskapsförord och andra juridiska dokument.

> Kontakt


Läs mer om äktenskapsförord:

> Äktenskapsförord

________________________________________________________________________________

Mer om äktenskapsförord i äktenskapsbalk (1987:230) ÄktB

7 kap. Makars egendom

1 § En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom.

2 § Enskild egendom är

  1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
  2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
  3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
  4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
  5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
  6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket. Lag (1993:933).

3 § Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods.

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall ska dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.

Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks.

I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket. Lag (2011:891).